Kullanım Koşulları

Hükümler & Koşullar

EN SON GÜNCELLEME: 20/04/2017

WEB SİTESİ KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

Bu Politika hükümlerine sadece www.libresensor.com sitesine erişebilenTürkiye Cumhuriyeti’nde mukim kişilere uygulanmaktadır.

Bu web sitesine erişiminiz, Kifidis tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, işbu Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve bu koşullara ek olarak düzenlenmiş olan Gizlilik Politikamız ve Cookie (Çerez) Politikamız bünyesindeki hükümlerı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Geçerli değişiklikler için işbu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak incelemekle mesulsünüz. İşbu Hükümler ve Koşullarda yapılan değişiklikleri yayınlamamızın ardından bu web sitesini kullanmak suretiyle, değişiklikleri kabul etmiş varsayılmaktasınız. Eğer bu Hüküm ve Koşulları(muhtelif zamanlarda değişiklik yapılmış haliyle) kabul etmiyorsanız ya da bu web sitesinden memnun değilseniz yegane ve münhasır kanuni çözüm yolunuz, bu web sitesini kullanmayı bırakmaktır.

 

SORUMLULUK REDDİ

Aşağıdaki hususları kabul etmekte ve onaylamaktasınız:


Her ne kadar bu web sitesinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin en son gelişmeleri ve şirketimiz hakkındaki diğer ilgili bilgileri vermeye çalışsak da bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu, etkinliğini ve uygunluğunu garanti etmemekteyiz. Herkes, bu web sitesinin kullanılmasından doğan tüm sorumluluğu ve riskleri üstlenmektedir. Bilgilerin güncel ve doğru bir şekilde sizlere sunulması için elimizden geleni yapmaktayız, fakat yine de bu bilgiler teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Kifidis, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda Bilgiler üzerinde ekleme, iptal ya da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 
Kifidis, bu web sitesinde yayınlanan bilgi ve içeriğe ilişkin olarak, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. İşbu websitesinde aksi belirtilmedikçe, Kifidis kanunen veya sözleşme vasıtası ile sarih veya zımni olan tüm temsil ve garantilerden (herhangi bir sınırlama olmaksızın; ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı veya ihlal taahhütnameleri dahil) feragat etmektedir. Hiçbir durumda, Kifidis, bu web sitesinin ve/veya bu web sitesinde yayınlanan bilgi veya içeriğin varlığından veya kullanımından ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili olan doğrudan veyadolaylı yollardandoğan; veya zorunlu sonucu olmayan (kar kaybı dahil), risk sebebiyle oluşan veya arızi zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir zarardan, Kifidis’in bu zararlara ilişkin olasılıklardan haberdar edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, sorumlu olmayacaktır.

 
Kifidis; üçüncü kişi sitelerden veya bu sitelerdeki  hiper linkler aracılığı ile ulaşılan diğer üçüncü kişi sitelerdenalınan bilgi veya içeriğin doğruluğundan, etkinliğinden, güncelliğinden ve uygunluğundan sorumlu olmamakla birlikte bu hususta herhangi bir taahhütte de bulunmamaktadır. 
 
Kifidis; bu web sitesini kullanıma hazır halde tutmaya çabalayacaktır, ancak bunu garanti edemeyiz ve bu web sitesine erişimin kesilmesi nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar veya hasar konusunda sorumluluk alamayız. Kifidis, bakım sebebiyle ya da Kifidis’in yegane takdirine bağlı olarak başka bir nedenle bu web sitesine erişimi kesebilir.

SİZİN KULLANIMINIZ

Aşağıdakileri anlamakta ayrıca kabul etmekte ve onaylamaktasınız:


Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesinde veya sunucularımızda yayınlanan elektronik bilgilerimizi bölmeyeceğinizi veya engellemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Web sitemizin güvenlik özelliklerini bozmaya çalışmayacağınızı, ayrıca geçerli, yerel ve uluslararası tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı da kabul etmektesiniz.

 
Kifidis tarafından, öncesinde aksi açıkça belirtilmemişse veya kabul edilmemişse, bu web sitesinin herhangi bir kullanıcısının Kifidis'a sözlü, yazılı veya elektronik bir bildirimde bulunması halinde (geribildirim, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler vs.) herhangi bir gizli ilişki kurulmayacaktır. Aksine, böyle bir durumda Kifidis web sitesi, kişisel kimlik bilgileri (örneğin; isim, adres, telefon numarası) gibi alınması gerekli olan kişisel verileri gizli olmayan bilgi olarak addedecek ve Gizlilik Politikamıza uygun şekilde alacak, kullanacak ve saklayacaktır. Kifidis'a herhangi bir bilgi gönderen kişi, gönderdiği bilginin doğruluğu ve gerçekliği dahil bu bilginin içeriğinden ayrıca bunun diğer bir kişinin mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmediğinden tamamen kendisi sorumludur.
 

FİKRİ MÜLKİYET

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, belgeler ve ilgili grafikler (“Bilgiler”), Kifidis’in yegane mülkiyetindedir. Sözleşme kapsamında üçüncü kişi sağlayıcılarca Kifidis'a, bağlı kuruluşlarına veya iştiraklerine, sunulan bilgiler Kifidis mülkiyeti kapsamı dışındadır. (1) Yukarıdaki telif hakkı bildiriminin tüm kopyalarda yer alması; (2) Bilgi kullanımının sadece,ticari olmayan bilgilendirme amaçlı veya kişisel kullanım için olması; (3) Bilgilerin hiçbir şekilde tadil edilmemesi ve (4) bu İnternet sitesinden alınan hiçbir grafiğin beraberindeki metinden ayrı olarak kullanılmaması şartlarının sağlanması koşulu ile, Kifidis bilgilerin kullanımına izin vermektedir. Kifidis; üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sunulan içerikten sorumlu değildir ve sizin bu gibi materyalleri, bu içeriğin telif hakkı sahibinin izni olmaksızın dağıtmanız yasaktır. Yukarıda izin verilen hususlar hariç tutulmak kaydıyla, Kifidis’in herhangi bir patenti, ticari markası veya diğer mülkiyet hakkı kapsamında herhangi bir kişiye, sarih veya zımni herhangi bir lisans veya hak verilmemektedir.
 
Kifidis ticari markası, ticari adları, ticari takdim şekilleri ve bu web sitesindeki ürünler, şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlamanın dışında Kifidis’in yazılı ön izni olmadan kullanılamaz.
 
Eğer çalışmanızın kopyalandığına ve bu site üzerinde çalışmanıza telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde erişilebileceğine inanıyorsanız aşağıda sayılmış olan bilgileri içeren bir yazı ile, telif hakkı temsilcimize temin ederek Kifidis'ı bilgilendirebilirsiniz:

Telif hakkını ihlalini iddia ettiğiniz işin tanımı;
İhlal edici olduğu iddia edilen materyallerin ve Kifidis’in materyalin yerini belirlemesine yetecek bilgilerin tanımı;
Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
İhtilaflı kullanımın ihlal edici ve izinsiz olduğu yönünde iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuza dair beyanınız; ve
Türk Ceza Kanunu’nun yalancı tanıklık ve yalan beyan hükümleri çerçevesinde, bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu ve ayrıca telif hakkı sahibi olduğunuz veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair verilen beyan.
Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmekle yetkili olan bir kişinin elektronik veya fiziksel imzası.
 
İddia edilen ihlal bildirimi sunmak için lütfen, Kifidis’in Tayin Edilmiş Temsilcisi ile aşağıdaki adreslerden irtibat kurun:
 
Kifidis Ortopedi Sanayi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi

Valikonağı Caddesi Akkavak Sokak No:7 Nişantaşı Şişli/İstanbul
Tel: 0212 296 83 03

Fax: 0212 247 45 67


 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Kifidis, gizliliğinizin çevrimiçi korunacağını taahhüt etmektedir. Gizlilik müşterilerimiz ve Web sitemizin ziyaretçileri için önem taşımaktadır. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Politikamıza tabidir; Web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu politikaya bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Kifidis, bu web sitesi üzerinden temin edilen, bu web sayfasında yayınlanan ya da bu web sitesi vasıtası ile kullanılabilir olan materyaller, bilgiler ve görüşler hususunda sorumluluk kabul etmez. Bu materyal, bilgi ve görüşlerin riski tamamen size aittir. Kifidis, bu web sitesinin veya burada yer alan içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya zarara dair mesuliyetti reddeder.
 
Bu Kifidis web sitesi, site içeriği ve bu web sayfası aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler, garanti verilmeksizin, "olduğu gibi" veya "bu haliyle" sunulmaktadır. Hiçbir durumda, Kifidis veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, satıcıları veya ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları veya temsilcileri (bundan sonra "Kifidis Tarafları" olarak anılacaktır) doğal ve zorunlu sonuçları olmayan, dolaylı, rastlantısal, cezalandırıcı veya risk sebebiyle oluşan zararlar dahil, bu web sitesinin, sayfa içeriğinin, bu web sitesinde veya bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kendi ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma hariç olmak kaydıyla Kifidis ve Kifidis Tarafları, işbu vesileyle, geçerli mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin maruz kalabileceği ve sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından; (ii) web sitesindeki bilgilerin veya içeriğin kullanımından; (iii) web sitesinde veya web sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetlerden ve (iv) web sayfasına sunulan kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynaklanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayıplar hususunda, herhangi bir sınırlama olmaksızın Kifidis’in bu gibi zarar veya kayıpların olabileceği konusunda bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp kategorileri dahil mesuliyetten feragat eder:

veri kaybı veya suistimali
kar kaybı
tahmini birimlerin kaybı
iş olanağı kaybı
şerefiye kaybı
itibar kaybı
doğrudan ve dolaylı zararlar
 

 

GENEL

BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN, BURADAKİ KONUYA İLİŞKİN OLARAK ARAMIZDAKİ TÜM MUTABAKATI AÇIKLADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLAR, TÜRK HUKUKUNA TABİ OLACAK OLUP BUNLARA GÖRE YORUMLANACAKTIR. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN HERHANGİ BİR SEBEPLE, MAHKEME KARARI GİBİ, BİR KISMININ GEÇERSİZ KILINMASI DURUMUNDA, GEÇERSİZ KALAN HÜKÜMLERİN DIŞINDA KALAN TÜM HÜKÜMLERİN DIŞINDA TAM OLARAK YÜRÜRLÜKTE KALACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU WEB SİTESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI UYARINCA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGI YETKİSİNE TABİ OLACAK OLUP İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİ OLACAKTIR.